Cursusaanbod van Via Amethist

Via mijn eigen bedrijf Via Amethist geef ik de volgende trainingen:


Taal in de rekenlesHet verhogen van onderwijsopbrengsten staat hoog op de agenda van scholen. Om die bij rekenen te realiseren is het nodig de interactie in de reken-wiskundeles te verbeteren. Deze interactie kan verbeterd worden als er aandacht is voor de rekentaal, de taal die leerlingen in staat stelt te communiceren over rekenen-wiskunde. Hoe u dat kunt doen leert u een deze cursus van 1 dag.


Boeiend rekenen met kleuters
Beginnende gecijferdheid bij kleuters is een uitgebreid gebied met veel domeinen: ruimtelijke oriëntatie, getalbegrip, meten, enzovoort. Natuurlijk besteedt u er regelmatig aandacht aan in uw thema’s. Maar is dit systematisch genoeg? Het is van cruciaal belang dat kinderen in de groepen 1 en 2 goed getalbegrip ontwikkelen. Daarmee leggen ze het fundament voor hun verdere rekenloopbaan. Het is dus zaak om daar in uw lessen systematisch aandacht aan te geven. Tussendoelen en leerlijnen helpen u om kinderen te volgen in hun ontwikkeling en gericht nieuwe stappen te zetten. Uw inzicht, vaardigheden en activiteiten maken het verschil voor de rekenvaardigheid van kinderen. Deze cursus helpt u bewuste keuzes te maken in het vormgeven van rekenactiviteiten, al of niet binnen een thema.

Meten en meetkunde in de kleutergroepen
Meten en meetkunde zijn vaak onderbelicht in het onderwijsaanbod in de kleutergroepen. Terwijl jonge kinderen in het dagelijkse leven juist veelvuldig in aanraking komen met belangrijke rekenervaringen op dit gebied. Dit vraagt een andere rekendidactiek dan bij het ontwikkelen van getalbegrip. In een kleutergroep zijn veel dagelijkse momenten om met jonge kinderen te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren en te ervaren. Het gaat om verwonderen en ontdekken.
Na deze cursus bent u in staat de dagelijkse meet en meetkundige ervaringen van kinderen te gebruiken of te plannen voor een afgestemd aanbod in uw groep.Basisvaardigheden rekenen in groep 3 en 4
Verbeter uw rekendidactiek 
In uw rekenonderwijs werkt u aan de hand van een rekenmethode. De meeste kinderen ontwikkelen zich goed, maar vaak blijkt dat een aantal kinderen niet verder  komt met de basisvaardigheden. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die niet lijken te beschikken over voldoende getalbegrip. Bent u in staat om de vinger op de zere plek te leggen? Het gewoon volgen van de methode is in dit soort gevallen niet meer voldoende. Na de cursus bent u in staat de juiste aanpak te hanteren. U hebt  kennis van de nieuwe rekendidactiek en u herkent de beschrijving van de rekenmodellen in uw methode. U kunt nu alle kinderen in uw groep goed bedienen.


Rekenproblemen in de middenbouw
Doelgericht begeleiden trekt de zaak weer vlot
Kinderen die het rekenen tot 100 niet geautomatiseerd hebben, missen een stevige basis en krijgen problemen bij het voortgezet rekenen. Reden genoeg om alle middelen aan te grijpen daar iets aan te doen. In deze cursus leren we u op een systematische manier de juiste diagnose te stellen en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. We gaan in op concrete rekenproblemen in uw klas. Ook nemen we toetsen en leermiddelen door. Uw eigen praktijkervaring en de theoretische onderbouwing gaan hand in hand om rekenproblemen bij uw leerlingen effectief aan te pakken.


Rekenverschillen in de bovenbouw
 In de bovenbouw worden de verschillen groter. De leerstof van de ene groep blijkt voor sommige kinderen echt te moeilijk. Zij kunnen de hoge moeilijkheidsgraad en het tempo niet bijbenen. De andere groep vraagt om meer uitdaging. Hoe geeft u als leerkracht vorm aan deze discrepantie in uw groep? In deze studiedag gaan we in op de onderwijsbehoeften van deze groepen en ontvangt u handreikingen om dit te organiseren.


Zwakke rekenaars en kinderen met ernstige rekenproblemen
In iedere klas en op elke school zijn kinderen te vinden voor wie het halen van rekendoelen lastig is. Het tempo is voor hen te hoog of de rekenstof te ingewikkeld. Voor de zwakke rekenaars zijn de leerstappen in de methode te groot. Onderzoek wijst uit dat de resultaten van een eigen leerlijn te mager zijn. Wat doet u dan? We gaan in
op de vraag hoe u deze kinderen kunt helpen. Uitgangspunt is goed onderwijs! Daarna kijkt u wat extra nodig is door het gebruik van de rekenmodellen. Naast de groep zwakke rekenaars is er een kleine groep kinderen met ernstige rekenproblemen. Voor deze kinderen geldt een andere aanpak. U leert wat het verschil is tussen zwakke rekenaars en kinderen met ernstige rekenproblemen. En de verschillende aanpakken tussen beiden.


Het belang van automatiseren en memoriseren
 “Als kinderen de basisbewerkingen geautomatiseerd hebben en in hun langetermijngeheugen hebben opgeslagen als rekenfeit of beschikken over verkorte, routinematige rekenprocedures, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven.” Professor Luit, Universiteit Utrecht.
Veel kinderen lopen in de bovenbouw tegen problemen met rekenen aan. De rekenvaardigheden worden complexer en niet alle kinderen hebben de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) even goed geautomatiseerd en/of zelfs gememoriseerd, terwijl dit de basis is voor het verdere rekenen. Daarom is het van belang juist in de middenbouw veel aandacht te besteden aan automatiseren en memoriseren. Deze dag gaan we in op de begrippen automatiseren en memoriseren en wat u als leerkracht kunt doen om deze processen goed te laten verlopen. U gaat naar huis met werkvormen die het oefenen voor kinderen aantrekkelijker maken.


Rekenbeleid en het protocol ERWD
Het protocol ERWD is inmiddels redelijk bekend in het basisonderwijs. Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenonderwijs en planmatig
werken aan verbetering van het rekenonderwijs op school, groeps- en kindniveau. In de cursus gaan we aan de slag met het begrip goed rekenonderwijs, verbetertips en het ontwikkelen van rekenbeleid op uw school. Het protocol ERWD wordt daarin opgenomen. U gaat naar huis met veel tips en materialen, zodat u uw eigen beleid en protocol kunt maken.

En op maat: Spel in de rekenles
Een workshop van 3 uur over alle ins en outs over het gebruik van Rekenspellen. Geen opmerkingen: