Boeken over rekenonderwijs

Op deze pagina vindt u boeken over rekenonderwijs op de basisschool. Kijk regelmatig, want elk zinvol boek wordt geplaatst.
Via BOL.COM heb ik een eigen boekenwinkeltje waar alle boeken die ik de moeite waard vind over rekenen, overzichtelijk per onderwerp heb gerubriceerd. Ook heb ik de rekenspelletjes geselecteerd die op school gebruikt kunnen worden voor de rekenlessen. Geen gezoek op BOL.COM, maar handig in een kleine winkel.  De onderwerpen zijn:

  • Interessante rekenboeken 
  • Dyscalculie 
  • Kleuters 
  • Didactiek rekenonderwijs 
  • Rekenspellen
  • Rekenprentenboeken 

STERKE REKENAARS
Susanne Sjoers ISBN 9789065080998


In elke groep zitten er wel een paar: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, die ingewikkelde oplossingsstrategieën gebruiken en rekenen pas een leuk vak vinden wanneer de reguliere lesstof ophoudt. Sterke rekenaars hebben vaak meer leerhonger dan de rekenmethode kan stillen. Hoewel er veel plusmateriaal rekenen verkrijgbaar is, betekent dit in de praktijk dat de sterke
rekenaar hiermee zelfstandig, vaak buiten het lokaal, aan het werk moet.
In dit boek worden verschillende typen sterke rekenaars voorgesteld en wordt besproken welke onderwijsaanpassingen er mogelijk en nodig zijn binnen een reguliere rekenles. Ook wordt aandacht besteed aan het realiseren van onderwijsaanpassingen buiten de groep en in voltijds hoogbegaafdenonderwijs.
Elk hoofdstuk bevat veel praktijkvoorbeelden en sluit af met een stuk gereedschap om direct in de eigen rekenles in te zetten.

Klik hier voor de link voor meer info en bestellen


EFFECTIEF REKENONDERWIJS OP DE BASISSCHOOL
Marcel Schmeier, ISBN9789491806599

Effectief rekenonderwijs op de basisschool verbindt de theorie met de praktische toepassing in de klas. Elk hoofdstuk kun je als een apart artikel lezen. Jij bepaalt dus de volgorde waarin je het boek leest, op basis van wat je interessant vindt of wat je nodig hebt voor je eigen ontwikkeling of dagelijkse praktijk. In de afzonderlijke hoofdstukken komt het volgende aan de orde:

• Visies op rekenonderwijs: realistisch versus traditioneel
• Effectief rekenonderwijs in de klas
• Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars
• Het belang van automatiseren
• Verhaal- en contextsommen
• Effectief rekenonderwijs in de school

Dit boek gaat uit van het traditioneel rekenonderwijs als basis voor rekensucces en -plezier bij leerlingen. Het breekt met de uitgangspunten van het realistisch rekenen en zet daar een gefundeerd en inspirerend alternatief tegenover.

Klik hier voor de link voor meer info en bestellen

REKENONDERWIJS KAN ANDERS
Dolf Janson  ISBN9789463425759Meer samenhang in de opbouw van de stof, actieve, zelfdenkende leerlingen en niet-etiketterende differentiatie.
Het zou heel vanzelfsprekend moeten zijn om het rekenonderwijs af te stemmen op de leerlingen, in plaats van te verwachten dat de leerlingen zich wel zullen aanpassen aan (de inhoud, de ordening en het tempo van) de methode. Steeds meer teams komen tot dit besef en willen zelf de regie voeren.
In 'Rekenonderwijs kan anders' biedt Dolf Janson leraren - zowel individueel als in teamverband - aanknopingspunten die helpen bij het maken van eigen keuzes in de rekenlessen. Zo kun je elke rekenles (nog) beter afstemmen op de voortgang in de ontwikkeling van iedere leerling.
In dit boek vind je informatie, ideeën en beelden over hoe het rekenonderwijs anders kan en waarom. Met dit boek als leidraad kun je als team de omslag in denken en handelen maken naar een rekenles waarin alle leerlingen actief zijn en waarin oefenen heel iets anders is dan een opgegeven taak maken.

Klik hier voor de link voor meer info en bestellen
Differentiëren in het rekenonderwijs
Hoe doe je dat in de praktijk?

Eva van de Weijer-Bergsma & Hans van Luit & Emilie Prast & Evelyn Kroesbergen e.a. 2016,  Graviant ISBN: 9789491337628

Rekenonderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Hoe pak je dat aan?
Iedere leerkracht heeft te maken met verschillen tussen leerlingen in de klas. Dit geldt ook voor het rekenonderwijs en begint al bij het voorbereidend rekenen. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra instructietijd, terwijl anderen behoefte hebben aan uitdaging met moeilijker rekenopgaven. Het is voor leerkrachten dan ook een grote uitdaging om de rekenles zo vorm te geven dat alle leerlingen voldoende profiteren van de inhoud. Differentiëren in het rekenonderwijs beschrijft een stapsgewijze aanpak om differentiatie in het rekenonderwijs aan te brengen en te verbeteren. Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
·         * Hoe breng je in kaart wat de onderwijsbehoeften van leerlingen in de klas zijn?
·        *  En hoe vertaal je dit naar gedifferentieerde leerdoelen?
·         * Hoe stem je de rekeninstructie hierop af?
·         * Welke verwerkingsopdrachten geef je leerlingen?
·         * Hoe kun je evalueren of de gekozen aanpak gewerkt heeft?
·         * Hoe organiseer je dit, in de klas, maar ook schoolbreed?

Elke stap in de aanpak van differentiatie is voorzien van voorbeelden en stappenplannen die handvatten geven voor toepassing in de rekenles van morgen. In het laatste hoofdstuk worden resultaten van een onderzoek naar de effecten van differentiatie beschreven.

Differentiëren in het rekenonderwijs is geschreven voor schoolleiders, intern begeleiders, rekencoördinatoren en (opleiders van) leerkrachten in het primair onderwijs

Klik hier  voor de link voor meer info en bestellen

Resultaat met rekenen
Handvatten voor een goede rekenles
Marije Bakker, Pieter Gerrits en Johan Theil ISBN 978-90-6508-647-1

Dit is een van de beste boeken over het verbeteren van het rekenen in het basisonderwijs, die ik de laatste jaren ben tegen gekomen. Het beschrijft in duidelijke leesbare taal alle nieuwe ontwikkelingen als handelingsgericht werken en de referentieniveaus. Ook het ERWD-protocol komen aan de orde. Een must voor elke rekencoördinator!
Dit praktijkboek helpt basisscholen deze ambitie waar te maken. Het boek laat op een heldere en toegankelijke manier zien hoe de effectieve rekenles er in de dagelijkse onderwijspraktijk uit ziet. Een greep uit de onderwerpen: de juiste doelen stellen, effectieve instructie, differentiatie, monitoring, een passend aanbod.
Een aanrader!  
Bestellen klik hier


Met de referentieniveaus naar schoolsucces
René van Drunen en Corine Ballering
CPS, 2011,978-90-6508-644-0 Digitale bijlagen

Het referentiekader taal en rekenen is ontwikkeld om de opbrengsten van het onderwijs te verhogen. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Leerlingen die achterblijven op het gebied van taal en rekenen, doen het immers ook slechter bij andere vakken.
Daarnaast is het referentiekader behulpzaam om de doorlopende leerlijn te verstevigen tussen de verschillende soorten onderwijs (van primair onderwijs tot beroepsonderwijs).
Dit boek maakt inzichtelijk voor welke veranderingen het referentiekader gaat zorgen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
De auteurs geven aan dat de direct leidinggevenden van leraren een sleutelrol hebben in het sturen op taal- en rekenresultaten: zij kunnen de verschillende kwaliteiten en functieniveaus van leraren op een effectieve manier inzetten. Het boek is dan ook een krachtig pleidooi om het personeelsbeleid in scholen verder te ontwikkelen. ""Alleen zo zal het taal- en rekenniveau verbeteren!"
Niet een boek geschikt voor de leerkracht, maar een praktisch boek voor het management!

Bestellen klik hier  

Effectief omgaan met zwakke rekenaarsGert Gelderblom  ISNB: 9065086005  

Het is de fundamentele verantwoordelijkheid van een school om alle leerlingen goed te leren rekenen. Goed reken-wiskundeonderwijs is, samen met goed leesonderwijs, van grote invloed op de kansen van kinderen in het onderwijs en in de samenleving. Vooral risicoleerlingen zijn in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het gegeven onderwijs.

"Dit boek is zeer bruikbaar voor scholen, intern begeleiders en leerkrachten die hun rekenonderwijs verder willen verbeteren. Het is praktisch geschreven, maar heeft een goede literatuuronderbouwing.
Gert Gelderblom pleit voor rekenonderwijs dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Hij stelt dat alle kinderen comptente rekenaars kunnen worden en stelt hiervoor het model van convergente differentiatie voor. De nadruk ligt op het voorkomen van rekenproblemen en te zorgen dat alle kinderen de gestelde doelen behalen. Dit kan door de leertijd te verlengen voor de kinderen die een verhoogd risico lopen om uit te vallen. Zij moeten geen apart programma krijgen en geen andere didactieken.
Een opmerkelijk eenvoudig verhaal dat bijdraagt aan rekensucces voor alle leerlingen. De leerkracht maakt het verschil."   

Bestellen k
lik hierDyscalculie en rekenproblemen
20 obstakels en hoe ze te nemen
Marisca Milikowski ISBN 9789461058324

 

Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel. Meestal zitten de obstakels in het rekenen zelf, dat ingewikkelder in elkaar zit dan je zou denken. Er zijn echter ook obstakels die langs een omweg het rekenen bemoeilijken. Zo kunnen dyslectici vaak de tafels niet goed leren. En kinderen met een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben moeite met de getallenlijn.
Het boek beschrijft hoe rekenen bij jonge kinderen wordt opgebouwd, wat beslissende en moeilijke stappen in die opbouw zijn - bijvoorbeeld stappen naar meer abstractie - en wat daarin verstoord kan raken. De obstakels worden zoveel mogelijk gepresenteerd in de volgorde waarin de leerling ze ontmoet. Elk obstakel heeft een eigen hoofdstuk. Marisca beschrijft wat de moeilijkheid is, geeft een voorbeeld uit de praktijk, en vertelt wat helpt en wat niet. Een prettig boek voor leerkrachten die meer willen weten over dyscalculie.


Een interessante boekrecensie over dit boek: klik hier

Bestellen klik hier

Aan de slag met rekenproblemen
Marije Oostendorp ISBN:9089534229Aan de slag met rekenproblemen helpt allereerst het rekenprobleem te lokaliseren en geeft daarvoor korte, praktische opdrachten. Met oefeningen en spelletjes kun je vervolgens de probleemgebieden individueel, groepsgewijs of klassikaal aanpakken. Bovendien geeft de auteur andere praktische adviezen: hoe verbeter je de motivatie van de rekenzwakke leerlingen? Hoe geef je een effectieve instructie? En hoe stel je een handelingsplan op?
Dit uitstekende boek geeft praktische tips voor iedereen die kinderen met rekenproblemen wil helpen.
Bestellen klik hier voor meer info

Rekenen een hele opgave deel 1 en 2
Joep van Vugt, Anneke Wösten
Uitgeverij 
ThiemeMeulenhoff bv
ISBN 9055744360

In het eerste deel krijgt het rekenen van jonge kinderen alle aandacht, samen met het rekenen tot 100, het signaleren en diagnosticeren van rekenproblemen en de behandeling ervan. Actuele ontwikkelingen als het verschenen protocol ERWD en de publicaties van de commissie Meijerink zijn verwerkt. Relevante onderdelen van de kennisbasis zijn gedekt.

In het tweede deel, dat een vervolg is op het eerste, komen moeilijker zaken aan de orde (zoals getallen boven de 100) en is er aandacht voor het begrip dyscalculie, dat een steeds belangrijkere rol in het onderwijs speelt.

Voor bestellen klik hier

Hulpwaaier Dyscalculie
Marjolein Naaktgeboren en Sonja Prins 
Heeft geen ISBN nummer. Is te bestellen bij www.uitgeverijpica.nlBij uitgeverij Pica is de Hulpwaaier Dyscalculie verschenen. Dyscalculie komt bij ongeveer 3% van de leerlingen voor.  Het onderwijs speelt een cruciale rol in het voortraject naar de diagnose van dyscalculie. De Hulpwaaier Dyscalculie is een handig naslagwerk voor scholen, professionals of voor gebruik thuis. In overzichtelijke items worden onderwerpen als de signalering, werken naar een diagnose en adviezen na de diagnose op een rijtje gezet. Ook worden er tips en adviezen gegeven over effectieve hulpmiddelen, bruikbare apps en een uitgebreide literatuurlijst met aanvullende informatie. Naar mijn idee erg praktisch en snel door te "waaieren".  Wil je  de inhoud wat nadrukkelijker bekijken, dan is de waaiervorm wat onhandig om te lezen. Er staat zoveel informatie in, dat door de compacte layout je veel moeite moet doen om dit te kunnen lezen. Dat is jammer van de goede inhoud!

Voorkom (ernstige) rekenproblemen.
Auteur: Ceciel Borghouts
ISBN: 978 94 91725 50 0


Veel leerlingen kampen met rekenproblemen. Daarbij spelen zowel kindkenmerken als onderwijsfactoren een rol. Hoe minder aanleg voor rekenen je hebt, hoe harder je het onderwijs nodig hebt. Met goed rekenonderwijs zijn veel rekenproblemen binnen de perken te houden. Kleine problemen worden dan niet groter en lopen niet uit de hand. In deze TIBtool ontdek je hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.
Expert Ceciel Borghouts geeft concrete tips hoe de leerkracht nauwkeurig kan observeren. In vaak herkenbare praktijkvoorbeelden wordt ze samen met de IB’er uitgedaagd om anders te signaleren. Niet meer leunen op resultaten van methodetoetsen, maar meer op eigen observaties. Zelf blokdoelen gaan beoordelen met het drieslagmodel.

Groepsoverzichten gaan er heel anders uitzien dan na afname van de methodetoetsen! Dat zal leiden tot vroeger en specifieker ingrijpen. Het doel is preventie, oftewel: voorkomen dat kleine problemen groter worden. De leerkracht wordt met deze manier van werken meer bepalend. Het is niet nodig en zelfs onwenselijk de methode strak te volgen. Dat vraagt wel de nodige kennis. Elke Aanrader bevat tips en tools die de IB’er en leerkracht daarbij ondersteunen.

Bestellen klik hier voor meer info

Van kerndoel tot leerlijn
Concretisering van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs
Marielle van der Stap   ISBN: 9789088503245Een handig boek. Eigenlijk gemaakt voor het Speciaal Onderwijs. Deze scholen moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten.
De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs zin aangegeven beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen, maar om de kerndoelen daadwerkelijk te kunnen gebruiken is een concrete uitwerking van deze doelen nodig.
Deze uitwerking biedt Van kerndoel tot leerlijn.  In het boek vind je de didactische doelen conform de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Ook voor het reguliere onderwijs is Van kerndoel tot leerlijn een prettig boek, omdat alle leerlijnen te vinden zijn en je deze eventueel kunt aanpassen voor jou situatie. De meeste vakgebieden vind je in het boek terug.

Bestellen klik hier voor meer info

Inmiddels is er een nieuwe versie uit van dit boek:

Van kerndoel tot referentieniveau 
Marielle van der Stap
ISBN: 9789088504310


Marielle van der Stap richtte zich in haar vorige boek, Van kerndoel tot leerlijn, op de concretisering van de kerndoelen voor het speciaal- en basisonderwijs. In dit nieuwe boek belicht zij het onderwijsaanbod meer vanuit de recente ontwikkelingen in het onderwijs en gaat ze dieper in op de leerlingen die méér kunnen. Als leerkracht en IB-er in het speciaal onderwijs is zij steeds op zoek ben naar de beste didactische benadering en afstemming op de prestaties van de individuele leerling.


In Van kerndoel tot referentieniveau wordt het onderwijsaanbod belicht vanuit de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs namelijk referentieniveaus, kaders en arrangementen. Uitgangspunt bij deze ontwikkelingen is het data-gestuurd opbrengstgericht werken waarmee besturen en scholen data, zoals informatie uit het leerlingvolgsysteem, benutten om sturing te geven aan de kwaliteit van hun onderwijs. Instrumenten daarvoor zijn een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), kerndoelen en referentieniveaus. Deze referentieniveaus zijn een instrument om opbrengstgericht werken in de praktijk te realiseren. Met deze referentieniveaus kunnen er preciezer doelen worden vastgesteld, de leerprestaties van de individuele leerling worden gemeten, gevolgd en zo nodig worden aangepast. Ook bevorderen de referentieniveaus een betere aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren. Naast de referentieniveaus rekenen en taal worden ook de leerdoelen van de zaakvakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis weergegeven.
Speciale aandacht gaat uit naar meerbegaafde leerlingen. Deze leerlingen zijn gelukkig een steeds minder vergeten groep binnen het speciaal,- en basisonderwijs. Dit boek biedt leerkrachten ook didactische handvatten voor leerlingen die méér kunnen.

Een aanrader voor elke Ib-er en rekencoördinator.Bron:http://kerndoel.swpbook.com/
Bestellen klik hier voor meer info
 

Elk kind kan rekenen
Effectief omgaan met rekenverschillen
Gert Gelderblom ISBN  978-90-6508-586-3Dit boek geeft handreikingen hoe je om zou moeten gaan met de verschillen tussen leerlingen tijdens de rekenles. De ene leerling kan de rekenmethode goed volgen, terwijl de andere leerling het tempo niet kan bijhouden. Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen zich ontwikkelen tot gecijferde mensen??
Dat de leerkracht in dit proces een duidelijke rol speelt is duidelijk. Gert Gelderblom geeft aanwijzingen hoe ib-ers en directeuren leerkrachten kunnen ondersteunen in dit proces!
Voor iedereen die meer wil weten over het omgaan met rekenverschillen in de groep is dit een prettig leesbaar boek.


Bestellen klik hier voor meer info


Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie BAO SBO SO
Mieke van Groenestijn, Ceciel Borghouts en Christien Janssen  (2011).  

ISBN 9789023247630
Dit boek is een landelijke aanzet om te komen tot beleid rond dyscalculie. Uitgangspunt is als eerste goed onderwijs uitgaande van de ondersteuningsbehoefte van kinderen. Het boek is een na slag werk. Lees eerst de samenvatting en pak dan de hoofdstukken die je nodig hebt. De schrijvers van het boek hebben getracht een gezamenlijke visie op rekenen te formuleren.


 Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor
- het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
- het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen
- het voorkomen van rekenwiskunde-problemen
- het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie
- het ontwikkelen van rekenbeleid
- het ontwikkelen van zorgbeleid


Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.


Het protocol is geschreven voor allen die zich direct of indirect met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houden binnen de scholen en daaromheen, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders.Bestellen klik hier voor meer info

Leren rekenen ook als het moeilijk wordt
de modellen uit het protocol erwd in de praktijk
C. Notten  ISBN:9789023253006
Uitgeverij van Gorcum


Dit boek is geschreven voor pabostudenten, maar kan ook goed gebruikt worden door rekencoördinatoren om teamleden te informeren over de modellen uit het ERWD. Het gebruik van de modellen is immers nog lang niet bij iedereen bekend. In dit boek kun je lezen, zien en ervaren hoe je drie belangrijke modellen uit het protocol ERWD kunt gebruiken om goede rekenlessen te verzorgen. Met de modellen krijgen leraren greep op de opbouw van leerlijnen, de bijpassende rekendidactiek en de wijze waarop je de rekenvaardigheid van leerlingen in kaart kan brengen. Door af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, wordt voorkomen dat leerlingen rekenproblemen ontwikkelen. Het model hoofdfasen in de leerlijn, het handelingsmodel en het drieslagmodel worden in drie aparte hoofdstukken uitgewerkt. Met opdrachten, vragen en casussen wordt steeds de link naar de beroepspraktijk van de leraar gelegd. Bij het boek hoort een website met aanvullend materiaal zoals filmfragmenten, voorbeelden, verwijzingen naar waardevolle websites en oefenopdrachten.

Bestellen klik hier voor meer info

Actief met rekenen en wiskunde
Gevarieerde wiskunde activiteiten
S.Lit e.a.ISBN 978904690341 4

www.coutinho.nl
Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas. Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het werk zetten met rekenen en wiskunde en waarmee zij hun inzichten verdiepen en vaardigheden versterken. De activiteiten zijn ingedeeld in vier hoofdstukken: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De activiteiten zijn ingedeeld volgens de referentieniveaus Rekenen van de commissie Meijerink. De activiteiten zijn voorzien van labels die het niveau, de tijdsduur en de groepsgrootte aanduiden. Hierdoor is een geschikte activiteit gemakkelijk te vinden, kan deze efficiënt worden ingezet en eenvoudig worden gekoppeld aan de gebruikte reken- en wiskundemethode. Op de bijbehorende website wordt extra materiaal aangeboden, zoals werkbladen, getalkaartjes en instructies om te projecteren op het digibord voor de leerlingen. Dit boek is geschikt voor zowel leerkrachten op de basisschool als docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo. Met Actief met rekenen en wiskunde kan iedere leraar voor rekenen en wiskunde - beginnend of ervaren - zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs actiever, dynamischer en efficiënter te maken. De auteurs hebben allen hun sporen verdiend op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs.


Rekenprikjes
J. De With ISBN: 978-90-5819-273-8
Uitgeverij CEDRekenprikjes is een automatiserings- en memoriseringsprogramma voor het rekenen tot 20. Automatiseren en memoriseren van het optellen en aftrekken tot twintig is de basis voor hoofdrekenen en cijferen. Kinderen die op dit gebied uitvallen, zullen ernstige rekenproblemen ontwikkelen. In veel rekenmethodes is onvoldoende aandacht voor het voorkomen en remediëren van deze problematiek.Rekenprikjes biedt een aanpak die gemakkelijk in de reguliere rekenles is in te bouwen en waarmee de valkuil van het tellend rekenen tijdig wordt gesignaleerd. 

In Rekenprikjes komen alle strategieën voor het automatiseren en memoriseren van het rekenen tot tien en met tientaloverschrijders aan bod. Door de gehanteerde systematiek zal tellend rekenen plaats maken voor zogenaamde rekenfeiten: het in een oogopslag 'zien' van aantallen en uitkomsten.

Rekenprikjes bevat veel en afwisselend oefenmateriaal. Door periodieke afname van de Diagnostische Automatiserings Toets kunnen hardnekkige problemen in een vroeg stadium worden opgespoord, en doelgericht worden aangepakt. 
Rekensprint en Rekensprint Start
Uitgever Schoolsupport

Rekensprint is niet een boek, maar is een remediërend programma voor het oefenen van hoeveelheidsbegrip, getalbegrip, tellen en de bewerkingen tot 10 en tot 20 binnen het tiental. Het is ontwikkeld voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die extra oefening met de voorbereidende rekenvaardigheden en het rekenen tot 10 en tot 20 nodig hebben. Daarnaast oefent Rekensprint Start het tellen en getalbegrip tot 20 automatiseren.
Ik vind het programma zo sterk, omdat het gericht en systematisch het oefenen aanpakt. Dit is zo uitgewerkt, zodat elke leerkracht, onderwijsassistent, stagiaire of ouder zo met het kind aan de slag kan. In deze tijd met steeds minder handen op school heel functioneel.

Naast het verschijnen van Rekensprint is er nu ook Rekensprint Start.

Klik hier voor een artikel over Sprint in het LBBOZo leer je kinderen rekenen


Zo leer je kinderen rekenen is een methodiek voor het aanleren van de basisvaardigheden van het rekenen. De ontwikkelaars Douwe Sikkes en Loe van der Leeuw hebben jarenlange ervaring binnen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De meester met de bal wordt de schrijver Douwe Sikes ook wel genoemd.
Een korte beschrijving van de uitgangspunten vindt u in  hoofdstuk II en een aantal didactische aanwijzingen in(hoofdstuk III. In het stappenplan  in hoofdstuk IV komen alle stappen aan bod die nodig zijn om de bewerkingen tot 1000 te leren. Elke stap bestaat uit een instructie en een aantal voorbeelden van bewerkingen.

Bestellen klik hier voor bestel info. 


Volgens Bartjens
tijdschrift van Uitgeverij Van Gorcum Assen
Een blad en website voor iedereen die zich  meer in de achtergronden van het rekenonderwijs wil verdiepen. Volgens Bartjens is de combinatie van een tijdschrift en een website, vol met informatie en inspiratie voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Volgens Bartjens is voor bestemd voor basisschoolleerkrachten, pabostudenten, schoolbegeleiders, opleidingsdocenten, onderzoekers en verder voor iedereen die zich inzet voor nog beter reken-wiskundeonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Het tijdschrift Volgens Bartjens biedt lesideeën en -verslagen, stellingen, meningen en standpunten, informatie over lesmaterialen, studiedagen en actuele ontwikkelingen, puzzels, raadsels en rekenproblemen, interviews en columns, onderzoeksresultaten van vakspecialisten, ervaringen van pabostudenten.....

In Volgens Bartjens vindt u antwoorden op vragen zoals:
Hoe ga ik om met verschillen tussen leerlingen?
Hoe geef ik interactief onderwijs in een klas vol verschillende leerlingen?
Hoe maak ik mijn onderwijs concreet?
Wat zijn goede computerprogramma's?
Kunnen zwakke rekenaars zelf oplossingsmanieren construeren...
etc, etc

Zelf vind ik het digitale archief het handigst. Op eenvoudige wijze kun je eerdere artikelen weer terug vinden, zodat je makkelijk de informatie nog een keer kunt bestuderen!

Volgens Bartjens
J.van de Bergh & R. Felix 
Uitgever: Koninklijke van Gorcum
ISBN 9023243544

Op elke bladzijde van dit boekje staan vier wiskundige puzzels. Ze gaan over getallen, bijvoorbeeld over data, en over ruimtelijke figuren, bijvoorbeeld hoe je iets kunt vouwen. De raadsels zijn afkomstig uit de rubriek Het Ei van Columbus in het tijdschrift 'Volgens Bartjens'. Dit tijdschrift richt zich op het rekenonderwijs voor kinderen van tien tot veertien jaar, en wordt vooral gelezen door onderwijzers. De website van het tijdschrift geeft ook de antwoorden van de puzzels. Met dit boekje kunnen onderwijzers, maar ook ouders, het creatief nadenken en de rekenvaardigheid van kinderen helpen bevorderen, maar het is ook zelfstandig te gebruiken door geïnteresseerde kinderen van tien tot veertien jaar. Het boekje is leuk geïllustreerd met zwart-wit tekeningen. De opgaven zijn soms pittig, maar dat uitdagende aspect is precies de bedoeling: kinderen worden op een leuke manier aan het denken gezet.

Klik hier voor een digitale versie van het boek

Antwoorden: Klik hier

Spelend rekenen
Uitgeverij Delubas
ISBN 978 90 5300 588 0


In Spelend rekenen met peuters en kleuters wordt op een praktische manier beschreven hoe u de reken-wiskundeontwikkeling van jonge kinderen spelenderwijs kunt stimuleren. Het boek reikt hiervoor een schat aan inspirerende ideeën aan.

Bestellen klik hier voor meer info

Werkmap Gecijferd bewustzijn
A.Bouwman e.a., 2010
CPS Uitgeverij
ISBN 9789065086419Deze werkmap is opgebouwd rond de drie domeinen getalbegrip, meten en meetkunde. Door kinderen ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde, wordt er een stevig fundament voor beginnende gecijferdheid gelegd. De activiteiten kunnen aansluiten bij iedere werkwijze en bij elk thema. Het jaarplan toegevoegd beide tweede druk geeft een planning verdeeld over het jaar aan. De map is een aanrader voor iedereen die werkt in een kleutergroep.
Bestellen klik hier voor meer info

Jonge kinderen leren rekenen
Tal-team, i.s.m. het Freudenthal Instituut, 1991
Noordhoff Uitgevers

ISBN 9789001851804


Een wat ouder boek, maar nog steeds relevant. Jonge kinderen leren rekenen beschrijft het leerproces van kinderen bij het leren tellen en rekenen. Het laat zien hoe het onderwijs hiertoe kan bijdragen. Het boek maakt de globale lijn van het leren tellen en rekenen zichtbaar aan de hand van de leerstof voor de groepen 1 tot en met 4. Ook de voorschoolse periode, waarin kinderen al vaak met kleine getallen rekenen, komt aan de orde. Het boek biedt voor iedereen die met jonge kinderen bezig is, een houvast bij de rekenontwikkeling.

Bestellen klik hier voor meer info

Als kleuters leren tellen....
Joost Klep en Anneke Noteboom CPS, 2010 
ISBN: 978-90-6508-627-3
De map Als kleuters leren tellen... bevat een beschrijving van verschillende rekenspelletjes. Met deze spelletjes kan de leerkracht het getalbegrip peilen bij kleuters. Bij elk spel worden suggesties gegeven voor het stellen van vragen, doen van interventies en geven van extra hulp. De map geeft achtergrondinformatie over tellen en getalbegrip en bevat observatieformulieren, waarbij ook wordt aangegeven wat kinderen moeten kunnen om in groep 3 vertrouwen aan het rekenonderwijs uit de rekenmethode deel te kunnen nemen.

De map Als kleuters leren tellen... is een peilingsinstrument. Met de spelletjes kan de kleuterleidster op een speelse en natuurlijke wijze bij kinderen peilen wat ze begrijpen, kunnen en weten op het gebied van tellen en getalbegrip. Ook krijgt ze informatie over hoe het kind denkt en redeneert. Daarom zijn de peilingsspelletjes een aanvulling op of alternatief voor toetsen op het gebied van getalbegrip bij kleuters.
Bestellen klik hier voor meer info


Wiskundeavonturen Miriam Baltussen, e.a.
Uitgeverij CPS, Amersfoort
ISBN 978-90- 6508-359-3 
Wie denkt dat wiskunde te moeilijk is voor kleuters, vergist zich. Wiskundeavonturen met jonge kinderen bevat tips voor het inpassen van wiskundige situaties in het onderwijs aan groepen 1 en 2 van de basisschool. Telontwikkeling en getalbegrip zijn aspecten waar juist in de onderbouw veel aandacht aan kan worden besteed. Wie dat goed doet, profiteert als de kinderen ‘echt’ gaan rekenen in groep 3. Rekenen, meetkunde en tijd zijn ook onderwerpen waar een leerkracht alvast mee aan de slag kan. Het boek bevat duidelijke aanwijzingen voor de activiteiten die leerkrachten kunnen ondernemen, voor de inrichting en uitrusting van een rijke leeromgeving, handvatten voor een goede interactie met de leerlingen en voor signalering en aanpak van rekenproblemen bij kleuters. Ook de betekenis van taalontwikkeling in relatie met kleuterwiskunde komt aan de orde.
Het grote Rekenboek

Uitgever Scala leuker leren BV

ISBN  9789077990407


Dit boek is voor iedereen die op school of thuis wil kunnen terugvallen op de basisprincipe van het rekenen van de basisschool. Het Grote Rekenboek is een handig hulpmiddel voor leerlingen, ouders, leerkrachten en (Pabo)studenten. Voor slimme kinderen op de basisschool die veel zelfstandig werken een boek te gebruiken als  “handelingswijzer. Het Grote Rekenboek bevat alle stof van de basisschool. Alle rekenonderdelen komen gestructureerd aan bod:

getalsbegrip optellen aftrekken vermenigvuldigen delen breuken kommagetallen verhoudingen procenten meten geld tijd perspectief kaartbegrip grafieken en diagrammen.Hoofdrekenen én cijferen

Per rekenonderdeel wordt de theorie volledig en helder uitgelegd. Stap voor stap, met veel voorbeelden. Kinderen krijgen zo inzicht in de verschillende rekenstrategieën. Maar dit boek besteedt ook en vooral aandacht aan de techniek van het cijferen.Er is ook nog een oefenboek met duidelijke uitleg van de stof en vele afwisselende en doelgerichte oefeningen per onderdeel. 

Zo is het prima in te zetten als extra materiaal, zowel voor kinderen die nog wat extra uitleg nodig hebben als voor kinderen die al een stapje verder kunnenBestellen klik hier voor meer info


Met rekenogen gelezen
Hanneke en Rob van Bree
Uitgeverij Acco
ISBN 9033483696


Dit boek beschrijft rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken. De activiteiten zijn verdeeld over de doelgebieden tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. Veel activiteiten kunnen op ieder moment in het schooljaar worden uitgevoerd. Sommige opdrachten zijn gebonden aan de seizoenen of aan de grote feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. De kracht van de beschreven rekenuitdagingen is dat ze met eenvoudige, beschikbare materialen te realiseren zijn. Niets staat mooie rekenervaringen in de weg! 
Een aardig boekje met leuke spelvormen! 

Klik hier voor een artikel uit VB


Bestellen klik hier voor meer info


Ik kaart ik reken


Henk van der Wijngaart,
Uitgeverij: Schoolsuport
ISBN: 9789059323537
Rekenkaartspelletjes om te spelen in groepjes, soms individueel, op school vanaf groep 2 tot en met groep 6. Door het spelen van rekenspelletjes met gewone speelkaarten wordt oefenen zinvoller voor de leerlingen.


Met IK KAART, IK REKEN varieert u speels de oefeningen bij elke rekenmethode en werkt u aan  de  leerdoelen van uw groep. Elk rekenspelletje begint met  een overzicht van de inhoud- het doel, de doelgroep. Daarna volgt de spelbeschrijving met en de voorbereiding, spelregels en verhelderende tekeningen.
Een aardig boekje met leuke spelvormen! 

25 Tips: Reken maar
Uitgever HCO ISBN 9789073102798


Rekenen, voor het ene kind een uitdaging, voor het andere kind het minst favoriete vak op school. Hoe kunnen ouders hun kind helpen om rekenen (nog) leuker te maken? Reken maar! staat vol spelletjes en tips waarmee ouders direct thuis aan de slag kunnen. Ook leren ouders via het boekje hoe kinderen tegenwoordig leren rekenen. Geschikt voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. 
Bestellen klik hier


Utrechtse Getalbegrip Toets Revised 
Hans van Luit
Uitgeverij Graviant

Een taakgerichte toets die het niveau van beheersing van getalbegrip beoogt te meten. De toets is ontwikkeld voor groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs. Deze is niet gebonden aan een bepaalde rekenleergang of methodiek.  Er worden 9 onderdelen getoetst. Naast de bepaling van het niveau kan de leerkracht met behulp van de beide vormen van de toets ook nagaan of de kinderen vooruitgang vertonen onder invloed van een rekenhulpprogramma en/of aangepaste instructie. 
Afname tijd is ongeveer 25 tot 40 minuten. Onderdelen: Vergelijken, Hoeveelheden koppelen (classificeren), Correspondentie leggen, Ordenen, Telwoorden gebruiken, Synchroon en verkort tellen, Resultatief tellen, Toepassen van kennis van getallen. Bij de nieuwe versie is ook het onderdeel Schatten opgenomen.
Deze toets is geschikt om het niveau te bepalen bij hele zwakke rekenaars in de onderbouw.

Op weg naar rekenen
Auteur:Prof. dr. Johannes E.H. van Luit & MSc. Sylke W.M. Toll
Uitgeverij Graviant
ISBN:9789491337116

Het programma kan worden ingezet voor kinderen die uitval laten zien op Cito Rekenen voor Kleuters of de Utrechtse Getalbegrip Toets - Revised:
- Gedurende anderhalf jaar: complete versie
- Gedurende een half jaar: korte versie
- In een leerling specifiek traject: selectie van takenStartrekenen Vooraf - Op weg naar 1F
Uitgeverij Deviant

Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs en het vmbo en voor leerlingen in het mbo met een rekenachterstand.
Het accent ligt in Startrekenen Vooraf op het trainen van de basale rekenvaardigheden. Naar mijn idee kan het ook gebruikt worden voor leerlingen met een OOP waar je gericht op de leerlijn  nog een onderdeel in groep 8 extra mee wilt oefenen. Door de koppeling met een online programma kan na extra instructie dit kinderen gericht zelfstandig oefenen.
De methode Startrekenen Vooraf bestaat uit een leerwerkboek en een online gedeelte. In het leerwerkboek worden theorie, voorbeelden en opdrachten na elkaar aangeboden. Het online programma biedt extra oefen- en toetsmateriaal. In Startrekenen Vooraf oefent de leerling met opdrachten die binnen één hoofdstuk in moeilijkheidsgraad toenemen. Het opdoen van succeservaringen is een belangrijk 
uitgangspunt in het leerwerkboek.

Het leerwerkboek Startrekenen Vooraf is opgebouwd uit tien hoofdstukken:
1.getallen;
2.optellen;
3.aftrekken;
4.vermenigvuldigen;
5.delen;
6.breuken;
7.decimale getallen;
8.procenten;
9.geld;
10. meten.
Elk hoofdstuk bevat de opgaven: hoofdrekenen, rekenen op papier, rekenen in de praktijk en rekenraadsels. Bij elk hoofdstuk hoort een afsluitende papieren hoofdstuktoets. Daarnaast is er een eindtoets beschikbaar over het gehele boek, waarin alle hoofdstukken geïntegreerd aan bod komen.

Bestellen klik hier

Geen opmerkingen: